เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิออคเคอร์ ชิลเด่น เฟาเดชั่น เกิดจากการรวมตัวของอาสาสมัคร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา และการดำรงชีพในสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็นหลัก เพื่อที่จะต่อสู้ปัญหาความยากจนอันนำไปสู่การขาดโอกาสทางการศึกษา ที่จะช่วยให้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกันได้มีโอกาสทัดเทียมทางการศึกษาขึ้นในสังคม